Program dofinansowujący zakup wind dla niepełnosprawnych

Program dofinansowujący zakup wind dla niepełnosprawnych

Zakup i montaż sprzętu do pokonywania barier architektonicznych to spory wydatek. Najprostsze nawet krzesełko poruszające się po torze prostoliniowym to koszt co najmniej kilku tysięcy złotych, zależnie od modelu i długości szyny. Inne rozwiązania są jeszcze droższe. Krzesełko z torem krzywoliniowym to wydatek rzędu kilkunastu tysięcy, platformy zaczynają się od dwudziestu pięciu tysięcy, a najtańsze windy to dwukrotność tej sumy. Samodzielna inwestycja w takie urządzenie może być dla wielu osób po prostu niemożliwa, także z tego powodu że niepełnosprawność często wyklucza z życia zawodowego. Na szczęście osoby fizyczne mające problemy z poruszaniem się mogą wystąpić o dofinansowanie na zakup sprzętu niezbędnego do pokonywania barier architektonicznych. Pomoc w tym zakresie udziela Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, po złożeniu wniosku i kompletu dokumentów można liczyć na pokrycie dużej części kosztów całej inwestycji.

W czym pomaga program dofinansowujący

Jednym z obszarów działania PFRON jest dofinansowanie zakupu i montażu urządzeń do likwidacji barier architektonicznych i technicznych w związku z potrzebami osób mających problemy z poruszaniem się. Barierami architektonicznymi są między innymi schody, stanowiące jeden z głównych problemów, na jakie napotykają się osoby z niepełnosprawnością, i to właśnie urządzenia i rozwiązania konstukcyjne do ich pokonywania najczęściej są finansowane z PFRON. Do urządzeń tych zaliczają się krzesełka schodowe, platformy, windy, a także transportery i pozostały sprzęt umożliwiający pionowe poruszanie się. Z kolei dofinansowanie rozwiązań konstrukcyjnych obejmuje montaż uchwytów i poręczy, likwidację progów na podłodze, przystosowanie drzwi oraz przystosowanie pomieszczeń w lokalu do potrzeb osoby legitymującej się niepełnosprawnością.

Zasady programu dofinansowania

Udział w programie dofinansowującym zakup wind dla niepełnosprawnych możliwy jest dla osób fizycznych, w tym małoletnich, jeśli ma to uzasadnienie w związku z ich niepełnosprawnością. Konieczne jest w tym celu spełnienie kilku warunków. Przede wszystkim osoba ubiegająca się o dofinansowanie musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, a w przypadku małoletnich o niepełnosprawności. Wnioskodawca musi też na stałe mieszkać w lokalu, w którym będzie montowana winda, oraz posiadać do niego tytuł prawny. Może to być akt własności, umowa wynajmu czy inna umowa dająca możliwość stałego zamieszkania. Dodatkowo, jeśli nie posiada się aktu własności, należy uzyskać zgodę właściciela, jeśli taka będzie konieczna. W programie dofinansowującym można brać udział co trzy lata. Dofinansowanie w zakresie likwidowania barier architektonicznych wynosi do 95% kosztów całego projektu, jego wysokość uzależniona jest od zakresu planowanych prac i możliwości finansowych PFRON. Nie może być ono jednak większe niż piętnastokrotne przeciętne wynagrodzenie. Pomoc ta obejmuje zakup i montaż krzesełka, podnośnika lub windy do transportu pionowego, a także sporządzenie kosztorysu i projektu. Istotne jest to, że zwrot kosztów nie będzie możliwy za wydatki poniesione przed podpisaniem umowy.

Co zawiera wniosek

Podstawą do ubiegania się o dofinansowanie na zakup windy dla niepełnosprawnych jest złożenie wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami. Dokumenty konieczne do dołączenia wraz z wnioskiem to:

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, w przypadku osób małoletnich o niepełnosprawności
  • jeśli rodzaj niepełnosprawności nie został wykazany w orzeczeniu, to także aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności wnioskodawcy
  • dokumenty poświadczające zameldowanie w lokalu, w którym mają być eliminowane bariery architektoniczne ( umowa najmu, akt własności )
  • kserokopia dokumentu o opiece prawnej nad młodocianym ( dotyczy opiekunów prawnych )
  • kopie orzeczeń o niepełnosprawności osób, które mieszkają wspólnie z wnioskodawcą
  • zaświadczenie o dochodach osoby niepełnosprawnej lub rodziców dziecka z niepełnosprawnością
  • w przypadku finansowania zakupu z innych źródeł dokumenty poświadczające to finansowanie
  • w przypadku konieczności posiadania pozwolenie na budowę, kosztorys i projekt
  • kopia dowodu osobistego
  • zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób wymienionych we wniosku

Procedura dofinansowania

Prawidłowo wypełniony wniosek wraz z kompletem dokumentów należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, odpowiednim do miejsca zamieszkania wnioskodawcy. Wnioski mogą być składane przez cały rok, z tym że trzeba pamiętać, że w danym roku kalendarzowym są one rozpatrywane zgodnie z datą wpłynięcia. Pracownicy PCPR sprawdzają poprawność złożonych dokumentów, jeśli zajdzie potrzeba ich poprawy to wnioskodawca otrzymuje na to 30 dni. Kolejnym krokiem w przypadku zakupu wind dla niepełnosprawnych jest wizja lokalna w budynku, gdzie ma zostać zamontowane urządzenie. Następnie wykonywana jest ocena wniosku, jego zaopiniowanie i decyzja o przyznaniu lub odmowie dofinansowania. Przy pozytywnej decyzji przygotowywana jest umowa, którą następnie podpisuje wnioskodawca. Po zakończeniu wszystkich prac musi się on jeszcze rozliczyć, w tym celu w ustalonym terminie powinien dostarczyć niezbędne dokumenty związane z zakupem i montażem sprzętu.