Windy schodowe dla niepełnosprawnych dofinansowanie

Windy schodowe dla niepełnosprawnych dofinansowanie

Osoby niepełnosprawne mają możliwość ubiegania się o dofinansowanie na zakup sprzętu pomagającego im w codziennym funkcjonowaniu. Instytucją zajmującą się takimi dofinansowaniami jest Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, dzięki jego pomocy można pokryć większą część nakładów ponoszonych na zakup i montaż odpowiednich urządzeń. Dofinansowanie obejmuje zakup i montaż wind, platform, krzesełek schodowych oraz innego sprzętu do transportu pionowego, a także nakłady poniesione na opracowanie projektów i kosztorysów.

Co to są bariery architektoniczne

Barierami architektonicznymi nazywamy wszelkie utrudnienia występujące w budynkach i ich otoczeniu, uniemożliwiające lub utrudniające osobom niepełnosprawnym wygodne poruszanie się i normalne funkcjonowanie. Do najczęściej spotykanych barier architektonicznych należą schody i wysokie krawężniki, pokonanie których bez pomocy drugiej osoby lub odpowiedniego sprzętu jest niemożliwe. Z kolei bariery techniczne do przeszkody spowodowane niedostatecznym dostosowaniem przedmiotów i urządzeń do możliwości danej osoby, na przykład zbyt wysokim brzegiem wanny. Likwidacja barier powinna umożliwić niepełnosprawnej osobie możliwość swobodnego poruszania się i wykonywania codziennych czynności, a także sprawniejsze jej funkcjonowanie w społeczeństwie. Dzięki środkom pochodzącym z PFRON jest możliwość dofinansowania zakupu sprzętu umożliwiającego likwidację barier architektonicznych oraz technicznych, a tym samym umożliwienie niepełnosprawnym normalnego życia.

Kto może się ubiegać o dofinansowanie

O dofinansowanie ze środków PFRON mogą ubiegać się osoby fizyczne, w tym małoletnie, jeśli jest to uzasadnione potrzebami związanymi z ich niepełnosprawnością. Aby pomoc była możliwa, to osoby takie muszą spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinny mieć orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności, a w przypadku małoletnich orzeczenie o niepełnosprawności. Jeśli rodzaj ich niepełnosprawności nie został określony w orzeczeniu, to konieczne będzie ważne nie dłużej niż trzy miesiące zaświadczenie lekarskie z informacją o wymaganiu likwidacji barier architektonicznych. Kolejnym kryterium, jakie trzeba spełniać, dotyczy lokalu w którym mają być montowane urządzenia. Osoby starające się o pomoc muszą na stałe mieszkać w danym miejscu i albo być właścicielem danego lokaly albo posiadać zgodę jego właściciela, jeśli taka jest wymagana. W przypadku dofinansowania likwidacji barier architektonicznych nie będzie ono przyznawane osobom, które w przeciągu trzech lat przed złożeniem wniosku korzystały już z jakiejś pomocy z PFRON.

Wysokość dofinansowania

Dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w zakresie likwidacji barier technicznych wynosi do 95% kosztów całej inwestycji, jednak nie więcej, niż piętnastokrotne przeciętne wynagrodzenie. Powyższa kwota to wartość maksymalna, w praktyce jest ona uzależniona od zakresu planowanych prac. W szczególnych przypadkach można wnioskować o pokrycie pełnej wartości zakupu i instalacji sprzętu, dotyczy do między innymi osób które są w sytuacji materialnej uprawniającej do uzyskania świadczeń pomocy społecznej. Konieczne jest wtedy pozytywne zaopiniowanie wniosku przez Komisję Kwalifikacyjną oraz przez pełnomocników PFRON. Należy pamiętać, że nie będzie możliwości uzyskania zwrotu za wydatki poniesione przed datą podpisania umowy.

Wymagane dokumenty

Składając wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych należy wraz z nim dostarczyć następujące dokumenty:

  • kopia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności
  • aktualne zaświadczenie lekarskie, z pełnymi informacjami o rodzaju niepełnosprawności osoby wnioskującej
  • kopia dokumentu poświadczającego podstawę prawną zamieszkiwania w lokalu, w którym będą likwidowane bariery ( umowa najmu, akt własności, inna umowa potwierdzająca prawo do lokalu)
  • w koniecznych przypadkach zgoda właściciela budynku mieszkalnego lub lokalu na wykonanie planowanych prac ( w przypadku gdy osoba składająca wniosek nie jest właścicielem )
  • w koniecznych przypadkach szkic mieszkania
  • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych osób wymienionych we wniosku
  • oświadczenie o liczbie osób pozostających we wspólnym gospodarstwie i wysokości dochodów
  • w koniecznych przypadkach pozwolenie na budowę, projekt oraz kosztorys
  • kopia dowodu osobistego

Procedura składania wniosków

Wnioski o dofinansowanie należy składać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie, odpowiednim do miejsca zamieszkania Wnioskodawcy. Dokumenty można składać przez cały rok, w pierwszej kolejności rozpatrywane są wnioski złożone do 31 marca. Po przedłożeniu kompletu dokumentów zostaną one sprawdzone pod względem formalnym, a na usunięcie ewentualnych uchybień otrzyma się termin 30 dni. Następnie dokonywana jest punktowa ocena wniosku oraz jego zaopiniowanie przez powołany Zespół. Jeśli będzie potrzebna wizja lokalna w lokalu, to również zostanie ona przeprowadzona. Decyzje o przyznaniu lub odmowie przyznania dofinansowania udzielane są po dokładnej analizie całej dokumentacji. Jeśli będzie ona pozytywna, to zostanie ustalona wysokość dofinansowania, a ostatnim krokiem będzie przygotowanie i zawarcie umowy. Po wykonaniu wszystkich zaplanowanych prac należy się jeszcze w ustalonym terminie z nich rozliczyć.